sound

sound
{saund}
I. 1. звук, шум
within SOUND of на разстояние да се чува
the SOUNDs of speech звуковете на речта
SOUND and fury празни/голи думи
SOUNDs off театр. задкулисни шумове (и прен.), звукова кулиса
2. тон, смисъл, звучене
I don't like the SOUND of it не ми звучи добре, не ми харесва тонът (на реч и пр.)
the rumors have a sinister SOUND слуховете ca доста зловещи
3. звукови трептения
4. звукозапис
5. attr звуков
SOUND engineer звукооператор
SOUND department звукозапис (студио)
II. 1. звуча, прозвучавам, издавам шум/звук
to SOUND loud издавам силен звук, звуча силно
to SOUND true звуча вярно
2. извличам/произвеждам звук, издавам звук
to SOUND a horn свиря с клаксон
to SOUND a bell звъня със звънец
to SOUND the alarm давам (звуков сигнал за) тревога
3. произнасям, озвучавам
the h in 'hour' is not SOUNDed бyквaтa h в 'hour' не се произнася
4. разгласявам, публикувам, прославям
5. юр. важа, знача
6. to SOUND off ам. разг. говоря силно, оплаквам се надълго и широко, открито и енергично изказвам мнението си
III. 1. здрав, в добро състояние, непокътнат (за тяло, орган и пр.)
of SOUND body and mind здрав тялом и духом
SOUND in wind and limb невредим, в отлично здраве
2. здрав, нормален
3. солиден, стабилен, як (за ограда и пр.)
4. добър, логичен, правилен, добре обоснован (за довод и пр.)
5. солиден, благоразумен, сериозен, безпогрешен
6. сигурен, изпитан, на който може да се разчита
SOUND scholar сериозен/ерудиран учен
7. благонадежден, сигурен, платежоспособен
8. юр. законен, действителен
SOUND title to land законно право над земя
9. тех. в изправност (за машина, механизъм и пр.)
IV. adv здраво, крепко
to sleep SOUND спя добре/дълбоко, имам здрав сън
V. 1. измервам дълбочина (на вода), изследвам морско/речно дъно
2. правя метеорологични изследвания на горните пластове на атмосферата чрез уреди в балон
3. мед. изследвам със сонда, преслушвам със стетоскоп
4. сондирам (някого по въпрос и пр.) (about, on)
5. изследвам, изпитвам, проверявам изправността на (колела и пр.) чрез почукване
6. гмуркам се (за кит и пр.)
7. to SOUND out проучвам, изяснявам
VI. n мед. хирургическа сонда
VII. 1. тесен пролив
2. въздушен/плавателен мехур (на риба)
* * *
{saund} n 1. звук; шум; within sound of на разстояние да се чува; t(2) {saund} v 1. звуча, прозвучавам; издавам шум/звук; to sound lou{3} {saund} а 1. здрав, в добро състояние, непокътнат (за тяло,{4} {saund} adv здраво, крепко; to sleep sound спя добре/дълбоко, и{5} {saund} v 1. измервам дълбочина (на вода); изследвам морско{6} {saund} n мед. хирургическа сонда.{7} {saund} n 1. тесен пролив; 2. въздушен/плавателен мехур (на
* * *
чувам; шум; сонда; стабилен; солиден; сондирам; траен; тон; платежоспособен; произнасям; звуча; звуков; звук; здрав;
* * *
1. attr звуков 2. i don't like the sound of it не ми звучи добре, не ми харесва тонът (на реч и пр.) 3. i. звук, шум 4. ii. звуча, прозвучавам, издавам шум/звук 5. iii. здрав, в добро състояние, непокътнат (за тяло, орган и пр.) 6. iv. adv здраво, крепко 7. of sound body and mind здрав тялом и духом 8. sound and fury празни/голи думи 9. sound department звукозапис (студио) 10. sound engineer звукооператор 11. sound in wind and limb невредим, в отлично здраве 12. sound scholar сериозен/ерудиран учен 13. sound title to land законно право над земя 14. sounds off театр. задкулисни шумове (и прен.), звукова кулиса 15. the h in 'hour' is not sounded бyквaтa h в 'hour' не се произнася 16. the rumors have a sinister sound слуховете ca доста зловещи 17. the sounds of speech звуковете на речта 18. to sleep sound спя добре/дълбоко, имам здрав сън 19. to sound a bell звъня със звънец 20. to sound a horn свиря с клаксон 21. to sound loud издавам силен звук, звуча силно 22. to sound off ам. разг. говоря силно, оплаквам се надълго и широко, открито и енергично изказвам мнението си 23. to sound out проучвам, изяснявам 24. to sound the alarm давам (звуков сигнал за) тревога 25. to sound true звуча вярно 26. v. измервам дълбочина (на вода), изследвам морско/речно дъно 27. vi. n мед. хирургическа сонда 28. vii. тесен пролив 29. within sound of на разстояние да се чува 30. благонадежден, сигурен, платежоспособен 31. въздушен/плавателен мехур (на риба) 32. гмуркам се (за кит и пр.) 33. добър, логичен, правилен, добре обоснован (за довод и пр.) 34. звукови трептения 35. звукозапис 36. здрав, нормален 37. извличам/произвеждам звук, издавам звук 38. изследвам, изпитвам, проверявам изправността на (колела и пр.) чрез почукване 39. мед. изследвам със сонда, преслушвам със стетоскоп 40. правя метеорологични изследвания на горните пластове на атмосферата чрез уреди в балон 41. произнасям, озвучавам 42. разгласявам, публикувам, прославям 43. сигурен, изпитан, на който може да се разчита 44. солиден, благоразумен, сериозен, безпогрешен 45. солиден, стабилен, як (за ограда и пр.) 46. сондирам (някого по въпрос и пр.) (about, on) 47. тех. в изправност (за машина, механизъм и пр.) 48. тон, смисъл, звучене 49. юр. важа, знача 50. юр. законен, действителен
* * *
sound [saund] I. n 1. звук; шум; within \sound of на такова разстояние, че да се чува; \sound and fury празни бълнувания; \sounds off театр. задкулисни шумове (и прен.); 2. тон, смисъл; I don't like the \sound of it не ми харесва нещо тонът; the rumours have a sinister \sound слуховете са доста зловещи; 3. attr звуков; to turn (go) \sound обърквам се, провалям се, не успявам (за планове и пр.); II. v 1. звуча, шумя, издавам звук (шум); to \sound true звуча вярно, правдоподобно; 2. извличам звук, издавам звук с нещо; to \sound a bell звъня (с камбанка, звънче и под.); to \sound the alarm вдигам тревога, алармирам; 3. прен. имам смисъл, звуча, изглеждам; the statement \sounds improbable твърдението изглежда невероятно; 4. произнасям; the "b" in "limb" is not \sounded буквата b в думата limb не се произнася; to \sound a note of fear говоря с нотка на страх; 5. разгласявам, публикувам, прославям; 6. мед. преслушвам; 7. юрид. важа, знача; \sound off ам. sl 1) говоря (оплаквам се) открито; изказвам се свободно; 2) извиквам име, пореден номер и пр. ; III. sound adj 1. здрав (за тяло, орган); of \sound body and mind със здраво тяло и бистър ум; \sound as a bell в отлична форма, тип-топ; благонадежден; 2. здрав, нормален; 3. прав, стабилен, як (и за сграда); 4. добър, логичен, правилен, точен, здрав (за довод и пр.); солиден, разумен, сериозен; на когото може да се разчита; \sound advice (policy) добър съвет (политика); a \sound player добър играч, който не рискува; \sound scholar сериозен (но не много оригинален) учен; \sound thrashing здрав бой; 5. стабилен, платежоспособен, сигурен; \sound investment сигурно вложение; 6. юрид. законен, действителен; \sound title to land законно право над земя; 7. тех. изправен (за машина, механизъм); IV. adv здраво; to sleep \sound спя добре, имам здрав сън; V. sound v 1. измервам дълбочина (на вода); изследвам морско (речно) дъно; 2. мед. изследвам със сонда; прислушвам (със стетоскоп); 3. гмуркам се (за кит); 4. сондирам (about, on, as to); \sound out сондирам мнение, опитвам се да разбера нечии чувства (мисли, мнение); will you \sound him on the subject? ще поискате ли неговото мнение по въпроса? 5. изследвам, изпитвам, проверявам; VI. n мед. сонда; VII. sound n 1. тесен пролив; 2. рибен мехур.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • sound — sound1 [sound] n. [< ME soun (+ unhistoric d) < OFr son < L sonus < IE * swonos, a sound, noise < base * swen , to sound > OE swinsian, to sing, make music] 1. a) vibrations in air, water, etc. that stimulate the auditory nerves …   English World dictionary

 • Sound — Sound, a. [Compar. {Sounder}; superl. {Soundest}.] [OE. sound, AS. sund; akin to D. gezond, G. gesund, OHG. gisunt, Dan. & Sw. sund, and perhaps to L. sanus. Cf. {Sane}.] 1. Whole; unbroken; unharmed; free from flaw, defect, or decay; perfect of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sound — Sound, n. [OE. soun, OF. son, sun, F. son, fr. L. sonus akin to Skr. svana sound, svan to sound, and perh. to E. swan. Cf. {Assonant}, {Consonant}, {Person}, {Sonata}, {Sonnet}, {Sonorous}, {Swan}.] 1. The peceived object occasioned by the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sound — 1 adj 1 a: free from injury or disease: exhibiting normal health b: free from flaw, defect, or decay a sound design 2 a: free from error, fallacy, or misapprehension based on sound judicial reasoning b: legally valid …   Law dictionary

 • Sound — Sound, v. t. 1. To cause to make a noise; to play on; as, to sound a trumpet or a horn; to sound an alarm. [1913 Webster] A bagpipe well could he play and soun[d]. Chaucer. [1913 Webster] 2. To cause to exit as a sound; as, to sound a note with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sound — Sound, v. i. [OE. sounen, sownen, OF. soner, suner, F. sonner, from L. sonare. See {Sound} a noise.] 1. To make a noise; to utter a voice; to make an impulse of the air that shall strike the organs of hearing with a perceptible effect. And first… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sound# — sound adj 1 *healthy, wholesome, robust, hale, well Analogous words: *vigorous, lusty, nervous, energetic, strenuous: *strong, sturdy, stalwart, stout: intact, whole, entire, *perfect 2 *valid, cogent, convincing, compelling, telling …   New Dictionary of Synonyms

 • sound — Ⅰ. sound [1] ► NOUN 1) vibrations which travel through the air or another medium and are sensed by the ear. 2) a thing that can be heard. 3) music, speech, and sound effects accompanying a film or broadcast. 4) an idea or impression conveyed by… …   English terms dictionary

 • Sound of… — ist der Name einer alljährlichen Prognose des britischen Senders BBC, welche neuen Musiker im folgenden Jahr den Durchbruch schaffen werden. Inhaltsverzeichnis 1 Hintergrund 2 Bisherige Prognosen 2.1 Top 10 von 2003 bis 2009 …   Deutsch Wikipedia

 • Sound-G — Album par Brown Eyed Girls Sortie 21 juillet 2009 Durée 43:39 (CD1) 32:58 (CD2) …   Wikipédia en Français

 • Sound — Sound, v. t. [imp. & p. p. {Sounded}; p. pr. & vb. n. {Sounding}.] [F. sonder; cf. AS. sundgyrd a sounding rod, sundline a sounding line (see {Sound} a narrow passage of water).] 1. To measure the depth of; to fathom; especially, to ascertain the …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”